12-10-2018 

 
 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i
 
Løgstrup Hallen
Mandag, den 2. november 2020 kl. 19.30
 
med følgende dagsorden
 
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af eventuelle investeringsplaner for det kommende år
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
Den udsendte indkaldelse til generalforsamling, der udsendes sammen med acontoopkrævningen for oktober, gælder som adgangskort og vil på generalforsamlingen blive ombyttet med stemmesedler.

Uddrag af årsrapporten for regnskabsåret vil blive udleveret på generalforsamlingen.

Uddraget eller det fulde regnskab kan fra den 16. oktober desuden hentes på værkets kontor eller her på hjemmesiden

Løgstrup, den 23. Oktober 2020

Bestyrelsen

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | fjernvarme@loegstrupvv.dk